8.6. oosupper (in Grossbuchstaben umwandeln)

Wandelt eine Zeichenkette in Grossbuchstaben um.

Beispiel 8.9. oosupper (in Grossbuchstaben umwandeln)

 
  
   {$block_heading_shopping_cart}
   {$block_heading_shopping_cart|oosupper}
   {$block_heading_shopping_cart|oosupper:"meineClass"}

  AUSGABE: Warenkorb
      <span class="oos-bigInfo">W</span> A R E N K O R B
      <span class="meineClass">W</span> A R E N K O R B